Podmínky akce Valera s předplatným časopisu Marianne

Úplná pravidla spotřebitelské akce

„Předplatné časopisu Marianne“

I.               Úvodní ustanovení, místo a doba konání Akce

 1. Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové akce nazvané „Předplatné časopisu Marianne“ (dále jen „Akce“). Organizátorem Akce je společnost HP TRONIC Zlín, spol. s r. o., se sídlem Zlín – Prštné, Kútiky 637, Zlín, PSČ 760 01, IČ: 49973053, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13723 (dále jen „Organizátor“).

II.              Termín akce a rozsah

 1. Akce probíhá v prodejnách elektroprodejen DATART v České republice a na Slovensku a eshopu www.datart.czwww.datart.sk (dále jen „Místo konání akce“) v období od 15. 11. 2018 do 20. 12. 2018 včetně nebo do vyčerpání maximálního počtu předplatných v počtu 100 ks (dále jen „Doba konání akce“).
 2. Akci je možné ukončit dříve za podmínky dle čl. IV. odstavec 1 těchto pravidel.

Účast v Akci

 1. Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „účastník“ nebo „zákazník“), která zakoupí jako konečný spotřebitel výrobek  Valera označený symbolem Akce a splní dále uvedené podmínky Akce.

IV.            Podmínky účasti v Akci

 1. Akce se lze zúčastnit na základě splnění všech následujících podmínek:
 2. Za nákup vlasové péče Valera označené symbolem Akce na prodejnách a eshopu DATART získá účastník půlroční předplatné časopisu Marianne. 6 po sobě jdoucích čísel časopisu Marianne bude zasílat společnost Send Předplatné, spol. s r.o. (IČ: 61061409). Termín zaslání prvního vydání závisí na datu registrace spotřebitele. Registrace uskutečněné do 30. 11. 2018 včetně získávají vydání časopisu 1 – 6/2019. Registrace uskutečněné do 31. 12. 2018 získávají vydání 2 – 7/2019.
 3. Přihlášení se a řádné vyplnění údajů na webových stránkách Akce www.valera.cz/marianne (dále jen “web Akce”). Součástí registrace je také nahrání scanu účtenky nebo elektronické faktury a uvedení adresy doručování časopisu Marianne.
 4. naskenování dokladu o zaplacení (účtenky, faktury) výrobků Valera v Době konání akce a uložení čitelné kopie dokladu na webu Akce současně s registrací dle písm. b) výše
 5. Vyplněním údajů na webu Akce účastník potvrzuje správnost a úplnost uvedených údajů a též vyjadřuje svůj souhlas s pravidly Akce.
 6. O doručení kopie dokladu o zaplacení dle odst. 1 písm. c) tohoto článku vyrozumí Organizátor účastníka potvrzujícím emailem.
 7. Každý zákazník, pokud splní podmínky, se může Akce účastnit i vícekrát, vždy však s novou účtenkou.
 8. Každý účastník, který splní všechny podmínky uvedené v odst. 1 tohoto článku, má nárok na jedno předplatné.
 9. V případě více registrací na jeden doklad bude u elektronického nákupu uznána registrace na jméno, uvedené v objednávce zboží z e-shopu. V případě, že se jméno ani v jednom z případů registrace neshoduje se jménem v objednávce, a v případě duplicitních registrací u nákupů z kamenných prodejen, bude dárek zaslán v pořadí prvnímu zákazníkovi, který zaregistroval zmíněný nákup, a který splnil podmínky akce.

V.             Průběh Akce a dárky

 1. Nákup lze registrovat ve lhůtě až do 31. 12. 2018.
 2. Po vyčerpání zásob dárků Akce končí.
 3. 6 po sobě jdoucích čísel časopisu Marianne bude zasílat účastníkovi dle čl. IV odst. 1 a) distribuční společnost Send Předplatné, spol. s r.o. (IČ: 61061409) prostřednictvím České pošty. Termín zaslání prvního vydání závisí na datu registrace spotřebitele. Registrace uskutečněné do 30. 11. 2018 včetně získávají vydání časopisu 1 – 6/2019. Registrace uskutečněné do 31. 12. 2018 získávají vydání 2 – 7/2019. Časopisy budou doručovány na adresu, kterou účastník uvedl při registraci na webu Akce. Organizátor neručí za nedoručení, ztrátu nebo poškození dárku během poštovní přepravy.
 4. V případě, že účastník Akce odstoupí od kupní smlouvy o koupi vybraného výrobku Valera, nárok na dárek mu zaniká a v případě, že již dárek převzal, je povinen jej vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy doručením zpět na adresu Organizátora.
 5. Dárky nejsou předmětem kupní smlouvy. Účastníkům nenáleží práva z vadného plnění. Jakákoli nároky z vadného plnění se vylučují. Účastníkům nevzniká právo dárky reklamovat.

VI.            Vyloučení z Akce
 

 1. Z účasti na Akci jsou vyloučeny osoby, které nedodrží pravidla Akce, nebo jakýmkoli způsobem nevyhoví pravidlům Akce.
 2. Pořadatel a Organizátor Akce jsou oprávněni s konečnou platností vyloučit takového účastníka, u něhož budou mít podezření, že takový účastník dosáhl své účasti v Akci podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky Akce. Toto rozhodnutí pořadatele nebo organizátora je konečné, bez možnosti odvolání.
 3. Akce se nevztahuje na zaměstnance firmy HP TRONIC Zlín spol. s r.o. ani na zaměstnance jiné majetkové propojené společnosti.

VII.          Ochrana osobních údajů

 1. Účastí v Kampani vyjadřuje účastník souhlas s Podmínkami kampaně, zavazuje se je plně dodržovat a uděluje Organizátorovi výslovný souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů tj. e-mailová adresa, Organizátorem jako správcem, a to pro účely vyhodnocení této Kampaně, zaslání informačních emailů týkajících se Kampaně, a dále souhlas se zařazením těchto údajů do databáze Organizátora a s následným zpracováním jím poskytnutých osobních údajů k marketingovým účelům Organizátora, tj. k nabízení výrobků a služeb, informací o pořádaných akcích, aktivitách, službách a výrobcích, jakož i k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změnách některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, a dále pro statistické, technické a jiné personální vyhodnocení, a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně však na dobu 2 let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje, které účastník sdělí správci a udělí souhlas s jejich zpracováním v průběhu doby pro zpracování jeho osobních údajů. Po uplynutí nejzazší doby pro zpracování osobních údajů a za předpokladu, že účastník neobnoví svůj udělený souhlas se zpracování jeho osobních údajů, budou jeho osobní údaje anonymizovány. Účastník zároveň dává souhlas k profilování jeho osobních údajů pro účely výběru nejvhodnějších nabídek pro účastníka ve smyslu zasílaných obchodních sdělení. Účastník dále souhlasí s tím, že Organizátor jako správce je oprávněn předat jím poskytnuté osobní údaje jinému zpracovateli nebo správci, a to pouze za splnění podmínek dle ust. § 5 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Organizátor je správcem osobních údajů.
 2. Účastník bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména má právo na opravu těchto osobních údajů, právo požádat Organizátora o vysvětlení, právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokováním nesprávných osobních údajů, provedení jejich opravy, doplnění nebo jejich likvidace. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento svůj souhlas může kdykoli bezplatně a písemně odvolat na adrese sídla Organizátora. Odvolání tohoto souhlasu před vyhlášením výsledků Akce má za následek vyřazení účastníka z Akce. V případě pochybností o dodržování práv Organizátorem, jakožto správcem osobních údajů, se může zákazník obrátit na Organizátora a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 3. Účastník bere na vědomí, že registrací na webových stránkách akce poskytuje osobní údaje společnosti HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. Účastník dává Organizátorovi souhlas s předáváním osobních údajů společnosti Burda Praha, spol. s r.o., IČ : 15273598, a to za účelem zasílání časopisu Marianne.

VIII.         Závěrečná ustanovení

1.     Organizátor touto Akcí nepřebírají vůči účastníkům žádné jiné závazky a účastníci Akce nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora než uvedená v těchto pravidlech.

2.     Vyobrazení dárků na komunikačních materiálech Akce (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrativní a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě dárků.

3.     Organizátor neručí za dostupnost výrobků Valera na jednotlivých prodejnách nebo e-shopu.

4.     Organizátor je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v Akci, a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s Akcí spojené. Případné námitky a informace o průběhu Akce lze písemně zasílat na adresu provozovny Organizátora: ETA a.s., Zelený pruh 95/97, 147 00 Praha 4.

5.     Úplná a závazná pravidla Akce jsou dostupná na webu Akce, případně na vyžádání v listinné podobě na adrese Organizátora.

6.     Úplná pravidla Akce jsou účinná dnem: 15. 11. 2018


Valera - profesionální péče o vlasy

 • Značka Valera již 62 let pečuje o vaše vlasy.
 • Výrobky Valera používají ti nejlepší vlasoví stylisté, kadeřníci a barbeři.
 • Vyvinuli jsme unikátní řešení Rotocord zabranující splétání šňury.

Více informací o značce Valera

Píšeme o vlasech

 • ETA, a.s.
 • Křižíkova 148/34, Praha 8 - Karlín, 186 00
 • Tel. +420 545 120 545
 • e-mail:

© 2019, eBRÁNA s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑